Changes in the Board of Directors of Transics International NV

The Board of Directors of Transics International NV (Transics International) was informed by Mr Herman Wielfaert (representing H&H Capital Management BVBA), non-executive director, Mr Filip De Clercq (representing Sprezzatura BVBA), independent director and Mr Stephan Van Herck (representing V.D.M. BVBA), independent director, of their resignation as director of Transics International effective as from the 12th of February 2014.

These resignations are to be understood in the context of the share purchase agreement that has been concluded between the former shareholders of Tavares NV and WABCO Europe BVBA on the 12th of February 2014, whereby WABCO Europe BVBA acquired all the shares of Tavares NV and indirectly obtained 96,84 % of the shares of Transics International.

Following this share purchase agreement, the Board of Directors of Transics International co-opted three directors who are representing WABCO Europe BVBA as a non-executive director in the Board of Directors of Transics International as from the 12th of February 2014: Nick Rens, Jozef Van Osta and Vincent Pickering.

The Board of Directors of Transics International wants to thank Mr Wielfaert, Mr De Clercq and Mr Van Herck for their dedication as director of Transics International and welcomes Mr Rens, Mr Van Osta en Mr Pickering as new members of the Board of Directors.

Transics International NV, a WABCO company, was established in 1991. Transics develops and commercialises fleet management solutions for the transport and logistics sector. Due to many years of experience, thorough R&D efforts and an intensive focus on the customer experience, Transics has become a European leader in its sector and is working on its global expansion. In addition to its headquarters in Ypres (Belgium), Transics is active throughout Europe. The company has been quoted on the stock exchange (NYSE Euronext Brussels: TRAN) since June 2007.

Transics announces results for 2013

Transics International N.V. (EURONEXT Brussels: TRAN) today announced its results for FY 2013.

Detailed financial press release

Společnost WABCO kupuje společnost Transics International, která zaujímá vedoucí postavení v oboru řešení správy vozových parků

  • WABCO expanduje do rychle rostoucího trhu řešení správy vozov.ch parků.
  • Inovativní telematická řešení společnosti Transics International pomáhají zlepšovat provozní účinnost, což vede ke snižování nákladů provozovatelů vozov.ch parků.
  • Převzetím holdingové společnosti Tavares NV za 111,1 milionu euro získává WABCO 96,84 % akcií společnosti Transics International.

WABCO Holdings Inc. (NYSE: WBC), společnost zaujímající celosvětově přední místo v oblasti technologií a dodavatel kategorie Tier 1 pro odvětví užitkov.ch vozů, dnes oznámila, že převzala společnost Transics International NV (NYSE Euronext Brussels: TRAN) se sídlem v belgickém městě Ypres, lídra evropského trhu v oblasti řešení pro správu vozového parku.

„WABCO nadále uplatňuje strategii rozšiřování sv.ch řešení správy vozového parku na provozovatele užitkov.ch vozů po celém světě. Díky akvizici společnosti Transics International můžeme nyní využívat silnou kombinaci odborn.ch zkušeností se systémy pro užitkové vozy a špičkov.ch technologií pro zlepšování bezpečnosti a účinnosti, kter.mi disponuje společnost WABCO, s řešeními pro správu vozového parku světové třídy společnosti Transics,“ řekl Jacques Esculier, předseda představenstva a generální ředitel společnosti WABCO. „Integrace komplexních dat získan.ch z pokročil.ch palubních systémů brzdění v reálném čase, kontroly stability a účinnosti společnosti WABCO a použití inovativních telematick.ch služeb společnosti Transics nabídne provozovatelům vozov.ch parků bohat. zdroj dat pro zdokonalení služeb jejich vozov.ch parků, dosažení provozní produktivity a zv.šení bezpečnosti a účinnosti vozidel.“

Transics International poskytuje bezproblémová řešení pro správu vozového parku, která pomáhají provozovatelům vozov.ch parků k vyšší efektivitě a účinnosti při managementu nákladních vozidel, přívěsů, řidičů, nákladů a objednávek v reálném čase. Transics International v současné době poskytuje své služby více než 1 300 společnostem zab.vajícím se silniční dopravou a logistikou v celé Evropě a je ve spojení s více než 85 000 vozidly. Soubor inovativních řešení pro správu vozového parku pomáhá zlepšit provozní efektivitu, zákaznick. servis i produktivitu vozového parku a zároveň snižovat provozní náklady.

„Máme radost ze spojení se společností WABCO, globálním lídrem v odvětví užitkov.ch vozů,“ uvedl Walter Mastelinck, generální ředitel a zakladatel společnosti Transics International NV. „WABCO i Transics International jsou uznávány pro své inovativní špičkové technologie umožňující bezpečnější a účinnější provoz užitkov.ch vozidel. Do budoucna chceme kombinovat naše skvělá řešení správy vozového parku s pokročil.mi možnostmi rozvoje, globálním dosahem a zkušenostmi při integraci systémů společnosti WABCO, abychom lépe uspokojili rostoucí globální potřeby zákazníků.“

WABCO plánuje zkombinovat činnost Transics International s aktivitami své stávající divize Trailer Systems, Aftermarket and Off-Highway. Transics International bude i nadále působit pod svou vlastní značkou a jako součást WABCO nabídne svou ucelenou řadu špičkov.ch produktů a služeb na klíčov.ch trzích po celém světě, včetně platformy TX-CONNECT a řady souvisejících systémů.

„Velice si vážíme možností, technického know-how a zkušeností na prvotřídní světové úrovni, kter.mi disponuje t.m špičkov.ch odborníků společnosti Transics International,“ řekl Nick Rens, ředitel a viceprezident společnosti WABCO, divize Trailer Systems, Aftermarket and Off-Highway. „WABCO již nabízí širokou škálu řešení služeb pro v.robce nákladních a přípojn.ch vozidel, distributory, servisy a provozovatele vozov.ch parků. Díky akvizici společnosti Transics International v.razně rozšíříme naše inovativní portfolio produktů, služeb a řešení, a tak vyjdeme vstříc specifick.m potřebám naší globální zákaznické základny.“

Transics International má přibližně 280 zaměstnanců. Společnost má své pobočky v Belgii, Francii, Irsku, Nizozemsku, Německu, Španělsku a Itálii a řídí prodejní síť po celé Evropě.

WABCO provedla akvizici 96,84 procenta akcií Transics International převzetím holdingové společnosti Tavares NV v hotovostní transakci. Kupní cena činila 111,1 milionu euro a zahrnovala převzetí 15,3 milionu euro čisté hotovosti v držení Transics International, takže v.sledkem je protiplnění v hodnotě 95,8 milionu euro. Podle platn.ch belgick.ch předpisů pro převzetí učiní WABCO povinnou bezpodmínečnou veřejnou nabídku na odkup zb.vajících 3,16 procenta nesplacen.ch akcií Transics International ve v.ši 14,14 euro za jednu akcii Transics International.

O společnosti WABCO

WABCO (kód NYSE: WBC) je předním světov.m dodavatelem technologií a řídících systémů pro bezpečnost a hospodárnost užitkov.ch vozidel. Společnost WABCO, která byla založena téměř před 150 lety, je po dobu své existence průkopníkem v oblasti elektronick.ch, mechanick.ch a mechatronick.ch technologií pro brzdové, stabilizační a automatizované převodové systémy, dodávané předním světov.m v.robcům užitkov.ch vozidel, autobusů a přípojné techniky. Společnost WABCO se sídlem v belgickém Bruselu dosáhla v roce 2013 obratu 2,7 miliardy USD. Více informací na internetové adrese: www.wabco-auto.com

O společnosti Transics International NV

Společnost Transics International NV, založená v roce 1991, vyvíjí a dodává řešení pro odvětví správy vozového parku a logistiky. Díky sv.m mnohalet.m zkušenostem, důsledné v.zkumné a v.vojové činnosti a intenzivnímu zaměření na spokojenost zákazníků se společnost Transics stala předním evropsk.m hráčem ve svém oboru a pracuje na rozšíření své působnosti v celosvětovém měřítku. Společnost Transics je kromě svého ústředí v belgickém městě Ypres aktivní v celé Evropě. Společnost je kotovaná na burze cenn.ch papírů (NYSE Euronext Brussels: TRAN) od června 2007.

V.hledová prohlášení

Tento dokument obsahuje určitá „v.hledová prohlášení“ ve smyslu zákona o reformě obchodování se soukrom.mi cenn.mi papíry (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995, která jsou v dobré víře založena na očekáváních a přesvědčeních vedení společnosti ohledně budoucího v.voje. Prohlášení, kter.m předcházejí, po kter.ch následují nebo která jinak obsahují slova „věří“, „očekává“, „předpokládá“, „strategie“, „vyhlídky“, „zam.šlí“, „projekty“, „odhaduje“, „plánuje“, „může zv.šit“, „může kolísat“ a podobné v.razy, nebo budoucí čas či podmiňovací způsob sloves jako například „bude“, „měl by“, „by“, „může“ a „mohl by“, jsou sv.m charakterem obecně v.hledová a nejsou historick.mi fakty. Skutečné v.sledky se mohou od těchto očekávání v důsledku mnoha faktorů podstatně lišit. Tyto faktory zahrnují, mimo jiné, skutečnou úroveň komerční produkce vozidel na našich koncov.ch trzích, nepřízniv. v.voj v podnikání našich klíčov.ch zákazníků, změny cen u našich dodávek nebo v.robků a další rizika a nejistoty popsané v částech „Rizikové faktory“ a „Informace t.kající se v.hledov.ch prohlášení“ ve formuláři 10-K společnosti WABCO a rovněž části „Projednávání a anal.za ekonomické situace a v.sledků provozů vedením společnosti ‒ informace t.kající se v.hledov.ch prohlášení“ formuláře 10-Q společnosti WABCO pro čtvrtletní zprávy. V souvislosti s naší akvizicí společnosti Transics International navíc existují rizika, tak jako při všech akvizicích, že nemusíme b.t schopni podnik úspěšně integrovat nebo že získan. podnik nebude fungovat tak, jak bylo plánováno, nebo nebude přínosem pro naši činnost a cash flow. Společnost WABCO na sebe nebere jakoukoli povinnost aktualizovat takováto v.hledová prohlášení. Všechny údaje t.kající se trhu a odvětví jsou založeny na odhadech společnosti.

Kontakt na společnost WABCO pro média

Tobias Mueller, +49 69 7191 6834, tobias.mueller@klenkhoursch.de

Kontakt na společnost TRANSICS INTERNATIONAL pro média

Tinne Baele, +32 57 40 98 20, tinne.baele@transics.com

Kontakt na společnost WABCO pro investory a analytiky

Christian Fife, +1 732 369 7465, christian.fife@wabco-auto.com

Transics customers win prizes at Transport & Logistics Awards 2014

Transics customers are applauded at the Transport & Logistics Awards 2014 that were held in Tour & Taxis, Brussels, on the 13th of February 2014.

In the first place, congratulations to Transport LUX for winning the “Transporter of the Year 2014” award. The second place was for another customer of Transics: AJ VEURINK.

For the Truck Safety Awards, 3 customers of Transics were awarded!
Glass Partners Transports has won the 3rd place. The second place was for Tanktansport ThysTransport Macharis has won the Truck Safety Award.

For the presentation of the Green Truck Award, 2 other Transics customers were awarded. VRD took the second place. Eric Mattheeuws Transport is the “greenest” company this year.