Co oznacza przesyłanie danych?

Czym jest przesyłanie danych?

Coraz więcej firm transportowych wyposaża swoje pojazdy w urządzenia do mobilnej komunikacji. W większości przypadków pracownicy działu back office komunikują się z flotą przy użyciu systemu GPRS (Global Packet Radio Service), czyli systemu umożliwiającego mobilne przesyłanie danych. Przesyłanie danych za pośrednictwem GPRS odbywa się z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, która jednakże umożliwia użytkownikom przesyłanie i odbieranie większego zakresu danych niż w przypadku użycia standardowych modemów lub telefonów komórkowych. Przewoźnicy korzystający z przesyłu danych ponoszą opłaty nie za liczbę przesłanych wiadomości, jak ma to miejsce w przypadku wiadomości SMS, a za ilość przesłanych danych.

Przesyłanie danych poprzez GPRS

Większość współczesnych komputerów pokładowych komunikuje się za pośrednictwem GPRS. Ten sposób komunikacji umożliwia przewoźnikom monitorowanie pojazdów znajdujących się w trasie oraz wymianę informacji z kierowcami, przy czym koszt tego typu komunikacji jest stosunkowo niski i stały. Dzięki przesyłaniu danych w systemie GPRS, pracownicy back office mogą zdalnie monitorować warunki panujące w samochodach ciężarowych i naczepach takie jak poziom zużycia paliwa, otwarcie drzwi lub temperaturę w ładowni. Ponieważ informacje o stanie i lokalizacji samochodów ciężarowych i naczep dostarczane są do centrali w czasie rzeczywistym, przez cały czas może ona modyfikować planowanie. Z kolei kierowcy mogą bez trudu przeprowadzić rejestrację czasu załadunku i rozładunku w oparciu o numery zamówień otrzymane za pośrednictwem komputera pokładowego.

Odczyt danych z tachografu cyfrowego w systemie mobilnego przesyłu danych

Wiele komputerów pokładowych najnowszej generacji umożliwia kierowcom przesyłanie danych z tachografu cyfrowego do działu back office bezpośrednio z trasy. Dzięki temu kierowcy nie muszą przyjeżdżać do centrali w celu dokonania odczytu swoich kart.

Zalety mobilnego przesyłu danych w branży transportowej

Dzięki przesyłowi danych w systemie GPRS kierowcy mogą bezpośrednio i w czasie rzeczywistym przesyłać ze swego pojazdu do działu back office dane o kluczowym znaczeniu dla planowania, obsługi klienta i fakturowania. Z kolei pracownicy centrali mogą bez trudu wysyłać kierowcom polecenia. Co równie ważne, przesyłanie danych pomaga przewoźnikom w zabezpieczeniu floty przed kradzieżą lub innymi nieprzewidzianymi sytuacjami: pozycjonowanie w czasie rzeczywistym umożliwia określenie lokalizacji wszystkich pojazdów wchodzących w skład floty.

Przesyłanie danych poprzez GPRS zapewnia wiele korzyści: stale otwarta łączność przy niskich i przewidywalnych kosztach daje znaczne oszczędności i optymalizuje obsługę klienta.