Vad menar vi med GeoFencing?

Vad är GeoFencing?

Med GeoFencing kan transportörer ruta in geografiska områden på kartan och tilldela regler för hur deras (rullande) materiel får röra sig. Backoffice och/eller förare tar automatiskt emot larm på skärmen, via sms eller via e-post. GeoFencing är baserat på gps-teknik (Global Positioning System).

Om GeoFencing kopplas ihop med backofficeprogramvaran kan transportföretaget automatisera bearbetningen av en hel del data och agera proaktivt när det behövs: Exception-Based Management. Dessutom ger GeoFencing möjlighet att öka förarnas och planerarnas effektivitet och optimera tjänsteleveransen till kunderna. Det ger mindre utrymme för mänskliga fel och besparas en hel del tid och kostnader.

GeoFencing: områdesbevakning

Områdesbevakning eller zondetektering gör det möjligt att följa viktiga rörelser inom definierade områden. I backoffice kan man ställa upp regler för automatisk signalering när ett fordon anländer (i tid eller inte) eller avgår på en viss plats. Transportföretag som använder sig av lastbilsnavigation och GeoFencing kan visa kunderna exakt om lastbilar levererat på rätt adress och i förväntad tid och det möjliggör en mycket exakt fakturering. GeoFencing tillämpas också i släphantering.

GeoFencing: Exception-Based Management

Exception-Based Management är ett utmärkt sätt att hålla nere transportörers kommunikationskostnader. GeoFencing främjar Exception-Based Management genom att larm endast skickas när programmerade regler bryts, t.ex. en last som riskerar att levereras för sent till kunden, försening vid lastning eller lossning, en förare som vilar på en osäker parkeringsplats eller om föraren felaktigt väljer att köra på avgiftsbelagda eller farliga vägar.

GeoFencing i kampen mot stölder och missbruk

GeoFencing kan också användas i kampen mot stöld av utrustning. När fordonet eller utrustningen lämnar det angivna området eller startar utanför angivna tidzoner, kan eventuellt ett startavbrott sättas igång. I relationen till underentreprenörer ger GeoFencing möjlighet att spåra utrustningens position och därmed förhindra missbruk.